Chuỗi β – hemôglôbin của một số loài trong bộ Linh trưởng đều gồm 146 axit amin nhưng khác biệt nhau một số axit amin, thể hiện ở bảng sau:

Đã giải444 lượt xem

Chuỗi β – hemôglôbin của một số loài trong bộ Linh trưởng đều gồm 146 axit amin nhưng khác biệt nhau một số axit amin, thể hiện ở bảng sau:

Theo lí thuyết, loài nào ở bảng này có quan hệ họ hàng xa với người nhất?

A. Tinh tinh.                             B. Vượn Gibbon.                             C. Khỉ sóc.                             D. Gôrila.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 97 (Xem giải). Chuỗi β – hemôglôbin của một số loài trong bộ Linh trưởng đều gồm 146 […]

Loài có số axit amin khác biệt so với người nhiều nhất thì có họ hàng xa với người nhất

Theo đó: Khỉ sóc là loài có họ hàng xa với người nhất

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!