Cho phép lai $P: ♀X^{Abd}X^{aBd} \times ♂X^{aBd}Y$, thu được $F_1$

Đã giải185 lượt xem

Cho phép lai $P: ♀X^{Abd}X^{aBd} \times ♂X^{aBd}Y$, thu được $F_1$. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, $F_1$ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 8.                         B. 4.                         C. 32.                         D. 16.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cơ thể $X^{Abd}X^{aBd}$ giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử
Cơ thể $X^{aBd}Y$ cho tối đa 2 loại giao tử
Ơ $F_1$ có tối đa 8 kiểu gen
Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!