Cho phép lai $♂AaBbDDEe$ × $♀AabbDdEe$. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân ly

Đã giải301 lượt xem

Cho phép lai $♂AaBbDDEe$ × $♀AabbDdEe$. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở cơ thể cái các tế bào giảm phân diễn ra bình thường; Các giao tử thụ tinh với xác suất như nhau, đời con sinh ra đều có sức sống như nhau. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Ở $F_1$ có tối đa 48 loại kiểu gen.

II. Ở $F_1$ có tối đa 36 loại kiểu gen bình thường.

III. Ở $F_1$ có tối đa 48 loại kiểu gen đột biến.

IV. Ở $F_1$, loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ 3%.

A. 1.                    B. 2.                   C. 3.                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. $F_1$ có tối đa $7\times 2\times 2\times 3=84$ kiểu gen.

II. Đúng. $F_1$ có $3\times 2\times 2\times 3=36$ kiểu gen bình thường.

III. Đúng. $F_1$ có $4\times 2\times 2\times 3=48$ loại kiểu gen đột biến.

IV. Đúng. Ở $F_1$, loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ $0,5\times 6\%=3\%$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!