Cho phép lai $♂AaBbDDEe$ × $♀AabbDdEe$. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân ly

Đã giải253 lượt xem

Cho phép lai $♂AaBbDDEe$ × $♀AabbDdEe$. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở cơ thể cái các tế bào giảm phân diễn ra bình thường; Các giao tử thụ tinh với xác suất như nhau, đời con sinh ra đều có sức sống như nhau. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Ở $F_1$ có tối đa 48 loại kiểu gen.

II. Ở $F_1$ có tối đa 36 loại kiểu gen bình thường.

III. Ở $F_1$ có tối đa 48 loại kiểu gen đột biến.

IV. Ở $F_1$, loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ 3%.

A. 1.                    B. 2.                   C. 3.                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. $F_1$ có tối đa $7\times 2\times 2\times 3=84$ kiểu gen.

II. Đúng. $F_1$ có $3\times 2\times 2\times 3=36$ kiểu gen bình thường.

III. Đúng. $F_1$ có $4\times 2\times 2\times 3=48$ loại kiểu gen đột biến.

IV. Đúng. Ở $F_1$, loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ $0,5\times 6\%=3\%$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!