Cho phả hệ sau: Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, các gen phân li độc lập; người số 9 mang alen gây bệnh A

Đã giải692 lượt xem

Cho phả hệ sau:
Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, các gen phân li độc lập; người số 9 mang alen gây bệnh A và người số 2 không mang alen gây bệnh B. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 4 người trong phả hệ.

II. Người số 7 và người số 10 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên của cặp 13 – 14 là 39,375%.

IV. Xác suất sinh con gái đầu lòng dị hợp 1 cặp gen của cặp 13 – 14 là 22,5%.

A. 4.                             B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cặp $1-2$ không bị bệnh B sinh con số 6 bị bệnh B $\Rightarrow$ Bệnh B do gen lặn quy định.

Cặp $7-8$ không bị bệnh A sinh con số 12 bị bệnh A $\Rightarrow$ Bệnh A do gen lặn quy định.

Người số 2 không mang alen bệnh B nhưng sinh con số 6 bị bệnh B $\Rightarrow$ Gen B nằm trên NST X

Kiểu gen của mỗi người là:

1: $AaX^BX^b$; 2: $A-X^BY$ hoặc $A-X^BX^b$; 2: $AaX^BY$; 3: $AaX^BX^-$; 4: $AaX^BY$

5: $A-X^BX^-$; 6: $A-X^bY$; 7: $AaX^BX^-$; 8: $AaX^BY$; 9:$AaX^BY$; 10: $A-X^BX^-$; 11: $aaX^BY$

12: $aaX^BX^-$; 13: $A-X^BX^-$; 14: $A-X^BY$

I. Sai. Xác định được tối đa kiểu gen của 5 người trong phả hệ: 1 hoặc 2; 4; 8; 9; 11.

II. Sai. Người số 7 và người số 10 chưa chắc có kiểu gen giống nhau.

Người số 7 có kiểu gen $Aa\left(\dfrac{1}{2}X^BX^B:\dfrac{1}{2}X^BX^b\right)$

Người số 13 có kiểu gen $\left(\dfrac{1}{3}AA:\dfrac{2}{3}Aa\right)\left(\dfrac{3}{4}X^BX^B:\dfrac{1}{4}X^BX^b\right)$

Người số 14 có kiểu gen $\left(\dfrac{2}{5}AA:\dfrac{3}{5}Aa\right)X^BY$

III. Đúng. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên của cặp 13 – 14 là $A-X^BY$ $=\dfrac{9}{10}\times \dfrac{7}{16}$ $=\dfrac{63}{160}=39,375\%$.

IV. Sai. Xác suất sinh con gái đầu lòng dị hợp 1 cặp gen của cặp 13 – 14 là $AaX^BX^B+AAX^BX^b$ $=\dfrac{13}{30}\times \dfrac{7}{16}$ $+\dfrac{7}{15}\times \dfrac{1}{16}$ $=\dfrac{7}{32}=21,875\%$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!