Cho phả hệ sau: Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, các gen phân li độc lập; người số 9 mang alen gây bệnh A

Đã giải691 lượt xem

Cho phả hệ sau:
Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, các gen phân li độc lập; người số 9 mang alen gây bệnh A và người số 2 không mang alen gây bệnh B. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 4 người trong phả hệ.

II. Người số 7 và người số 10 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên của cặp 13 – 14 là 39,375%.

IV. Xác suất sinh con gái đầu lòng dị hợp 1 cặp gen của cặp 13 – 14 là 22,5%.

A. 4.                             B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cặp $1-2$ không bị bệnh B sinh con số 6 bị bệnh B $\Rightarrow$ Bệnh B do gen lặn quy định.

Cặp $7-8$ không bị bệnh A sinh con số 12 bị bệnh A $\Rightarrow$ Bệnh A do gen lặn quy định.

Người số 2 không mang alen bệnh B nhưng sinh con số 6 bị bệnh B $\Rightarrow$ Gen B nằm trên NST X

Kiểu gen của mỗi người là:

1: $AaX^BX^b$; 2: $A-X^BY$ hoặc $A-X^BX^b$; 2: $AaX^BY$; 3: $AaX^BX^-$; 4: $AaX^BY$

5: $A-X^BX^-$; 6: $A-X^bY$; 7: $AaX^BX^-$; 8: $AaX^BY$; 9:$AaX^BY$; 10: $A-X^BX^-$; 11: $aaX^BY$

12: $aaX^BX^-$; 13: $A-X^BX^-$; 14: $A-X^BY$

I. Sai. Xác định được tối đa kiểu gen của 5 người trong phả hệ: 1 hoặc 2; 4; 8; 9; 11.

II. Sai. Người số 7 và người số 10 chưa chắc có kiểu gen giống nhau.

Người số 7 có kiểu gen $Aa\left(\dfrac{1}{2}X^BX^B:\dfrac{1}{2}X^BX^b\right)$

Người số 13 có kiểu gen $\left(\dfrac{1}{3}AA:\dfrac{2}{3}Aa\right)\left(\dfrac{3}{4}X^BX^B:\dfrac{1}{4}X^BX^b\right)$

Người số 14 có kiểu gen $\left(\dfrac{2}{5}AA:\dfrac{3}{5}Aa\right)X^BY$

III. Đúng. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên của cặp 13 – 14 là $A-X^BY$ $=\dfrac{9}{10}\times \dfrac{7}{16}$ $=\dfrac{63}{160}=39,375\%$.

IV. Sai. Xác suất sinh con gái đầu lòng dị hợp 1 cặp gen của cặp 13 – 14 là $AaX^BX^B+AAX^BX^b$ $=\dfrac{13}{30}\times \dfrac{7}{16}$ $+\dfrac{7}{15}\times \dfrac{1}{16}$ $=\dfrac{7}{32}=21,875\%$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!