Cho một số phát biểu sau đây về các gen trên ADN vùng nhân của tế bào nhân sơ?

Đã giải383 lượt xem

Cho một số phát biểu sau đây về các gen trên ADN vùng nhân của tế bào nhân sơ?
(1) Một số gen không có vùng vận hành.
(2) Các gen đều được nhân đôi và phiên mã cùng một lúc.
(3) Các gen đều có cấu trúc dạng vòng.
(4) Số lượng gen điều hòa thường ít hơn gen cấu trúc.
(5) Các gen có thể có một hoặc nhiều alen trong cùng một tế bào.
(6) Các gen đều có cấu trúc mạch kép.
Số phát biểu đúng là:
A. 2                                   B. 3                                    C. 4                                   D. 5

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng. Ví dụ gen điều hoà.

(2) Sai. Các gen có thể không được phiên mã cùng lúc.

(3) Sai. ADN mới có cấu trúc dạng vòng.

(4) Đúng.

(5) Sai. Một gen nằm trên ADN vùng nhân chỉ có 1 alen.

(6) Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!