Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang→ Diều hâu

Đã giải160 lượt xem

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang→ Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, bậc dinh dưỡng cấp 3 và sinh vật tiêu thụ bậc 1 là?

A. Nhái và sâu ăn lá ngô               B. Rắn hổ mang và cây ngô

C. Nhái và cây ngô                        D. Sâu ăn lá ngô và nhái

chọn câu trả lời tốt nhất

Bậc dinh dưỡng cấp 3 là Nhái.

Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là Sâu ăn lá ngô.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!