Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ có tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng là 1%

Đã giải108 lượt xemQLDT

Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ có tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng là 1%. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và quá trình sinh noãn diễn ra giống nhau. Kiểu gen của bố mẹ và tần số hoán vị gen là
A. $\dfrac{Ab}{aB}$; 20%.                       B. $\dfrac{Ab}{aB}$; 40%.                       C. $\dfrac{AB}{ab}$; 40%.                       D. $\dfrac{AB}{ab}$; 20%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $\dfrac{ab}{ab}=1\%$ $\Rightarrow \underline{ab}=0,1$

Kiểu gen của bố mẹ là: $\dfrac{Ab}{aB}$ với $f=20\%$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!