Cho các trường hơp sau, có bao nhiêu trường hợp được xếp vào đột biến gen?

Đã giải295 lượt xem

Cho các trường hơp sau, có bao nhiêu trường hợp được xếp vào đột biến gen?

(1). Gen tạo ra sau tái bản ADN bị mất 1 cặp nucleotit.

(2). Gen tạo ra sau tái bản ADN bị thay thế ở 2 cặp nicleotit.

(3). mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 nucleotit.

(4). mARN tạo ra sau phiên mã bị thay thế 1 nucleotit.

Có bao nhiêu trường hợp được xếp vào đột biến gen?

A. 4                             B. 2                             C. 3                             D. 1

đăng bình luận mới

[…]     C. X – G = T – A                             D. A – T = G – XCâu 11 (Xem giải). Cho các trường hơp sau, có bao nhiêu trường hợp được xếp vào đột biến […]

(1). Đúng.

(2). Đúng.

(3). Sai. Không phải đột biến gen.

(4). Sai. Không phải đột biến gen.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!