Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng?

Đã giải322 lượt xem

Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng?
I. Enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN
II. Enzim ligaza vừa có tác dụng kéo dài mạch mới, vừa có tác dụng nối các đoạn Okazaki tạo nên mạch liên tục
III. Có sự liên kết bổ sung giữa A và T, G với X và ngược lại
IV nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị sao chép (đơn vị tái bản)
V. Diễn ra ở pha S của chu kì tế bào.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

đăng bình luận mới

I. Đúng.

II. Sai. Ligaza không có tác dụng kéo dài mạch mới.

III. Đúng.

IV. Đúng.

V. Đúng.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!