Cho các phát biểu sau về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải378 lượt xem

Cho các phát biểu sau về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây đúng?
1. ADN tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã
2. Riboxom di chuyển trên mARN theo chiều 3’ → 5’ để tổng hợp axit amin
3. Quá trình dịch mã xảy ra ở tế bào chất trong tế bào
4. Khi tARN mang axit amin đến khớp với bộ ba kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất
A. 1                        B. 2                        C. 3                        D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai.

2. Sai. Riboxom di chuyển theo chiều 5′ → 3’ trên mARN để tổng hợp axit amin

3. Đúng.

4. Sai. Bộ ba kết thúc không có tARN

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!