Cho các phát biểu sau về gen và mã di truyền: (1) Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.

Đã giải257 lượt xem

Cho các phát biểu sau về gen và mã di truyền:
(1) Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.
(2) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một axit amin chỉ được mã hóa bởi một bộ ba.
(3) Kháng thể, enzim là sản phẩm của gen cấu trúc.
(4) Những đặc điểm của mã di truyền: tính phổ biến, tính liên tục, tính thoái hóa và tính đặc hiệu.
(5) Mã di truyền không phải đặc trưng cho từng loài sinh vật mà là mã di truyền có tính phổ biến: mọi loài sinh vật đều có chung một bộ ba mã di truyền.
(6) Mã di truyền là mã bộ ba.
(7) Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 4                                   B. 5                                   C. 6                                   D. 7

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Sai. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa 1 axit amin.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5) Sai. Có một vài ngoại lệ.

(6) Đúng.

(7) Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!