Cho các phát biểu sau đây về quá trình nhân đôi ADN: (1) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn

Đã giải210 lượt xem

Cho các phát biểu sau đây về quá trình nhân đôi ADN:
(1) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn
(2) Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thới với quá trình phiên mã
(3) Trên cả hai mạch khuôn, ADN polymeraza đều di chuyển theo chiều 5’ → 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’
(4) Các mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu không đúng?
A. 3                                   B. 4                                   C. 1                                   D. 2

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Sai.

(3) Sai. Trên cả hai mạch khuôn, ADN polymeraza đều di chuyển theo chiều 3’ → 5’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

(4) Sai. Một mạch được tổng hợp liên tục, 1 mạch được tổng hợp gián đoạn.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!