Cho các phát biểu sau: (1) Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza chỉ tác dụng lên 1 mạch của gen.

Đã giải284 lượt xem

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza chỉ tác dụng lên 1 mạch của gen.

(2) tARN có chức năng mang axit amin tới riboxom.

(3) Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì không thể phát sinh đột biến gen.

(4) Cơ thể mang gen đột biến được gọi là thể đột biến.

(5) Đột biến gen luôn di truyền cho thế hệ sau.

(6) Quá trình nhân đôi ADN không theo NTBS thì sẽ phát sinh ĐBG

Số phát biểu sai:

A. 3                             B. 5                             C. 4                             D. 6

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Sai. Ligaza tác động lên cả 2 mạch của gen.

(2). Đúng.

(3). Sai. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen như sự bắt cặp sai trong nhân đôi ADN.

(4). Sai. Cơ thể mang gen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình mới được gọi là thể đột biến.

(5). Sai. Ví dụ đột biến ở tế bào xoma.

(6) Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!