Cho các phát biểu sau: 1. Gen cấu trúc R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã

Đã giải255 lượt xem

Cho các phát biểu sau:
1. Gen cấu trúc R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã
2. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã
3. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã khi môi trường có Glucozo
4. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã khi môi trường có Lactozo
5. Vùng khởi động (Promoter) là nơi enzim ADN-pol gắn vào khởi động phiên mã
Số phát biểu sai khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động gen ở vi khuẩn E.coli là:
A. 1                       B. 2                        C. 3                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai. Gen điều hoà R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã.

2. Đúng.

3. Sai. Khi môi trường có Lactose.

4. Đúng.

5. Sai. Enzym ARN-pol gắn vào khởi động phiên mã.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!