Cho các phát biểu sau: 1. Gen cấu trúc R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã

Đã giải287 lượt xem

Cho các phát biểu sau:
1. Gen cấu trúc R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã
2. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã
3. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã khi môi trường có Glucozo
4. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã khi môi trường có Lactozo
5. Vùng khởi động (Promoter) là nơi enzim ADN-pol gắn vào khởi động phiên mã
Số phát biểu sai khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động gen ở vi khuẩn E.coli là:
A. 1                       B. 2                        C. 3                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai. Gen điều hoà R tổng hợp protein ức chế ngăn cản phiên mã.

2. Đúng.

3. Sai. Khi môi trường có Lactose.

4. Đúng.

5. Sai. Enzym ARN-pol gắn vào khởi động phiên mã.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!