Cho các phát biểu dưới đây về quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ

Đã giải304 lượt xem

Cho các phát biểu dưới đây về quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ:
(1). Các ARN polimeraza chỉ tham gia vào quá trình phiên mã mà không có enzim ARN polimeraza tham gia vào quá trình tái bản.
(2). Ở chạc tái bản, trên mạch 3’- 5’ chuỗi polipeptit được tổng hợp liên tục và kết thúc trước do chiều của mạch đơn ADN luôn là 5’ – 3’.
(3). Các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối ligaza để tạo thành mạch liên tục.
(4). Hầu hết các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân sơ có kích thước vào khoảng 30000-50000 nucleotit.
Số phát biểu đúng là
A. 0                                       B. 2                                       C. 1                                       D. 3

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. ARN polimeraza tham gia vào cả quá trình tái bản (tổng hợp đoạn mồi) và phiên mã.

(2) Sai. Quá trình tái bản tổng hợp chuỗi polinucleotit, không tổng hợp chuỗi polipeptit.

(3) Đúng.

(4) Sai. Hầu hết các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân sơ có kích thước vào khoảng 1000-2000 nucleotit

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!