Cho các nhân tố sau: (1). Chọn lọc tự nhiên (2). Giao phối ngẫu nhiên

Đã giải110 lượt xemNhân tố tiến hóa

Cho các nhân tố sau:
(1). Chọn lọc tự nhiên                  (2). Giao phối ngẫu nhiên                       (3). Giao phối không ngẫu nhiên
(4). Các yếu tố ngẫu nhiên           (5). Đột biến                (6). Di – nhập gen .
Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:
A. (2), (4), (5), (6).                       B. (1), (3), (5), (6).                       C. (1), (3), (4), (5), (6).                       D. (1), (4), (5), (6).

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Đúng.

(2). Sai. Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

(3). Sai. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen.

(4). Đúng.

(5). Đúng.

(6). Đúng.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!