Cho các giống lúa có kiểu gen như sau: Số giống có đặc tính di truyền ổn định là bao nhiêu?

Đã giải194 lượt xem

Cho các giống lúa có kiểu gen như sau:

Số giống có đặc tính di truyền ổn định là bao nhiêu?

A. 1.               B. 4.                C. 3.                D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

Giống có đặc tính di truyền ổn định là giống có kiểu gen thuần chủng. Nếu có ít nhất 1 cặp dị hợp thì qua các thế hệ ưu thế lai giảm dần, giống sẽ bị thoái hoá

Trong 4 giống lúa chỉ có giống 1 có kiểu gen thuần chủng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!