Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’

Đã giải208 lượt xem

Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’. Các côđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser. Đoạn mạch gốc của gen nói trên mang thông tin quy định trình tự của 5 axit amin. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 12 của đoạn ADN nói trên bằng cặp $G-X$ thì sẽ làm tăng sức sống của thể đột biến.

II. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 6 của đoạn ADN nói trên bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào cũng không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi pôlipeptit.

III. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 4 của đoạn ADN nói trên bằng cặp $A-T$ thì sẽ làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm.

IV. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 13 của đoạn ADN nói trên bằng cặp $A-T$ thì sẽ làm cho chuỗi polipeptit bị thay đổi 1 axit amin.

A. 1.                    B. 2.                   C. 3.                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. Khi thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 12 bằng cặp $G-X$ thì được bộ ba mới $5’AUX3’$ cùng quy định axit amin Ile như bộ ba $5’AUU3’$ cũ nên không làm tăng sức sống.

II. Đúng. Khi thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 6 của đoạn ADN nói trên bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào thì bộ ba mã hóa trên $mARN$ đều quy định axit amin Arg.

III. Sai. Nếu thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 4 bằng cặp $A-T$ thì bộ ba mới $5’UGU3’$ quy định Cys.

IV. Đúng. Nếu thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 13 bằng cặp $A-T$ thì được bộ ba mới $5’UXX3’$ quy định Ser thay đổi so với $5’XXX3’$ quy định Pro.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!