Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’

Đã giải207 lượt xem

Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’. Các côđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser. Đoạn mạch gốc của gen nói trên mang thông tin quy định trình tự của 5 axit amin. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 12 của đoạn ADN nói trên bằng cặp $G-X$ thì sẽ làm tăng sức sống của thể đột biến.

II. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 6 của đoạn ADN nói trên bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào cũng không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi pôlipeptit.

III. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 4 của đoạn ADN nói trên bằng cặp $A-T$ thì sẽ làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm.

IV. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 13 của đoạn ADN nói trên bằng cặp $A-T$ thì sẽ làm cho chuỗi polipeptit bị thay đổi 1 axit amin.

A. 1.                    B. 2.                   C. 3.                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. Khi thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 12 bằng cặp $G-X$ thì được bộ ba mới $5’AUX3’$ cùng quy định axit amin Ile như bộ ba $5’AUU3’$ cũ nên không làm tăng sức sống.

II. Đúng. Khi thay thế cặp $A-T$ ở vị trí thứ 6 của đoạn ADN nói trên bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào thì bộ ba mã hóa trên $mARN$ đều quy định axit amin Arg.

III. Sai. Nếu thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 4 bằng cặp $A-T$ thì bộ ba mới $5’UGU3’$ quy định Cys.

IV. Đúng. Nếu thay thế cặp $G-X$ ở vị trí thứ 13 bằng cặp $A-T$ thì được bộ ba mới $5’UXX3’$ quy định Ser thay đổi so với $5’XXX3’$ quy định Pro.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!