Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai $\dfrac{\underline{AB}}{\rm{ab}}X^{De}X^{dE} \times \dfrac{\underline{aB}}{\rm{ab}}X^{De}Y$, thu được $F_1$

Đã giải192 lượt xem

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai $\dfrac{\underline{AB}}{\rm{ab}}X^{De}X^{dE} \times \dfrac{\underline{aB}}{\rm{ab}}X^{De}Y$, thu được $F_1$. Biết rằng không xảy ra đột biết, khoảng cách giữa gen A và gen $B = 20cM$; giữa gen D và gen $E = 40cM$. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Phép lai trên có 64 kiểu tổ hợp giao tử.

II. Đời $F_1$ có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình.

III. Ở $F_1$, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ $14,5\%$.

IV. Ở $F_1$, có 9 loại kiểu gen quy định kiểu hình $A-B-D-E-$.

A. 1.                     B. 2.                      C. 3.                      D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $\dfrac{\underline{AB}}{\rm{ab}}X^{De}X^{dE} \times \dfrac{\underline{aB}}{\rm{ab}}X^{De}Y$

$=\left ( \dfrac{\underline{AB}}{\rm{ab}} \times \dfrac{\underline{aB}}{\rm{ab}}\right )\left ( X^{De}X^{dE}\times X^{De}\right )$

I. Đúng. Số kiểu tổ hợp giao tử $=4\times 2 \times 4 \times 2=64$.

II. Đúng. $F_1$ có $\left(2\times 3+1\right)\times \left(4+4\right)=56$ kiểu gen và $4\times \left(2+4\right)=24$ kiểu hình.

III. Đúng. Ở $F_1$ loại kiểu hình trội về 1 tính trạng và lặn về 3 tính trạng có các trường hợp:

+) $A-bbddee$ $=\left(0,25-0,4\times 0,5\right)\times 0,2 \times 0,5=0,005$

+) $aaB-ddee$ $=\left(0,5-0,4\times 0,5\right)\times 0,2 \times 0,5=0,03$

+) $aabbD-ee$ $=0,4\times 0,5\times \left(0,5\times 0,5 +0,3\times 0,5\right)=0,08$

+) $aabbddE-$ $=0,4\times 0,5\times 0,3\times 0,5=0,03$

Tổng: $0,005+0,03+0,08+0,03=0,145$.

IV. Đúng. Ở $F_1$, kiểu hình $A-B-D-E-$ có $3\times 3=9$ kiểu gen quy định.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!