Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM

Đã giải387 lượt xem

Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, loại tinh trùng $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ

A. 25%.                                   B. 10%.                                   C. 30%.                                   D. 20%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM $\Rightarrow f=40\%$

Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân cho tinh trùng $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ $0,5-\dfrac{0,4}{2}$ $=0,3=30\%$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!