Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 20cM

Đã giải580 lượt xem

Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 20cM. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân, theo lí thuyết sẽ tạo ra loại giao tử $\underline{Ab}$ với tỉ lệ

A. 25%.                                   B. 50% hoặc 25%.                                   C. 40%.                                   D. 10%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân có xảy ra hoán vị gen sẽ tạo ra 4 giao tử là: 1 $\underline{AB}$, 1 $\underline{ab}$, 1 $\underline{Ab}$, 1 $\underline{aB}$

Do đó: Giao tử $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{4}$ $=25\%$.

Chọn đáp án A

Chú ý: Đề hỏi 1 tế bào chứ không phải hỏi cơ thể

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!