Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 20cM

Đã giải700 lượt xem

Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 20cM. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân, theo lí thuyết sẽ tạo ra loại giao tử $\underline{Ab}$ với tỉ lệ

A. 25%.                                   B. 50% hoặc 25%.                                   C. 40%.                                   D. 10%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân có xảy ra hoán vị gen sẽ tạo ra 4 giao tử là: 1 $\underline{AB}$, 1 $\underline{ab}$, 1 $\underline{Ab}$, 1 $\underline{aB}$

Do đó: Giao tử $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{4}$ $=25\%$.

Chọn đáp án A

Chú ý: Đề hỏi 1 tế bào chứ không phải hỏi cơ thể

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!