Cho biết các sự kiện sau đây xảy ra trong quá trình tự sao của ADN

Đã giải285 lượt xem

Cho biết các sự kiện sau đây xảy ra trong quá trình tự sao của ADN:
(1) Enzim ligaza nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.
(2) Nhờ các enzim tháo xoắn, phân tử ADN được tách ra tạo chạc chữa Y.
(3) Hình thành nên hai phân tử ADN con, mỗi phân tử chứa một mạch cũ của ADN ban đầu và một mạch mới.
(4) Enzim ADN polimeraza dựa trên mạch khuôn của ADN để tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung.
Thứ tự đúng của các sự kiện trên là:
A. 1 → 2 → 4 → 3.                                   B. 2 → 4 → 3 → 1.
C. 2 → 4 → 1 → 3.                                   D. 2 → 1 → 4 → 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

Thứ tự đúng của các sự kiện trên là:

(2) Nhờ các enzim tháo xoắn, phân tử ADN được tách ra tạo chạc chữa Y.

(4) Enzim ADN polimeraza dựa trên mạch khuôn của ADN để tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung.

(1) Enzim ligaza nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.

(3) Hình thành nên hai phân tử ADN con, mỗi phân tử chứa một mạch cũ của ADN ban đầu và một mạch mới.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!