Cho biết các côđon mã hóa axit amin như sau. Một đoạn mạch mã gốc của gen D có trình tự nucleotit là

Đã giải561 lượt xem

Cho biết các côđon mã hóa axit amin như sau:

Một đoạn mạch mã gốc của gen D có trình tự nucleotit là: 3’TAX XTA GTA ATG TXA ……ATX5’. Do bị đột biến nên gen D có 4 alen. Trình tự nucleotit của các alen là:

$D_1$: 3’TAX XTA GTA ATG TXA ATG ……ATX5’.

$D_2$: 3’TAX XTA GTG ATG TXA ATG ……ATX5’.

$D_3$: 3’TAX XTG GTA ATG TXA ATG ……ATX5’.

$D_4$: 3’TAX XTA GTA ATG TXG ATG ……ATX5’.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Alen $D_4$ và alen $D_3$ có tổng liên kết hidro bằng nhau.

(2) Trình tự axit amin của chuỗi polipeptit do alen $D_4$ quy định là Met – Aspatic – Histidin – Xerin – Tirozin – Histidin.

(3) Trình tự axit amin của chuỗi polipeptit do alen $D_2$ quy định và trình tự axit amin của chuỗi polipeptit do alen $D_4$ quy định là giống nhau.

(4) Nếu alen $D_2$ phiên mã 5 lần và mỗi phân tử mARN có 10 ribôxôm tham gia dịch mã thì sẽ cần 100 axit amin Tirozin để tổng hợp các đoạn polipeptit tương ứng với đoạn mạch gốc nói trên.

A. 1.                        B. 2.                       C. 3.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng. Do 2 alen này có số lượng mỗi loại nu bằng nhau.

(2) Sai. mARN do alen $D_4$ mã hoá có trình tự là 5’AUG GAU XAU UAX AGX UAX ……UAG3′

Trình tự axit amin là: Met –  Aspatic – Histidin – Tirozin – Xerin – Tirozin.

(3) Đúng. Do mARN 2 alen này khác nhau ở 5’XAX3′ và 5’XAU3′ (bộ ba thứ 3) cùng quy định Histidin; 5’AGU3′ và 5’AGX3′ (bộ ba thứ 5) cùng quy định Xerin.

(4) Đúng.

Alen $D_4$ và $D_2$ có trình tự axit amin giống nhau $\Rightarrow$ đều có 2 axit amin Tirozin.

Nếu alen $D_2$ phiên mã 5 lần và mỗi phân tử mARN có 10 ribôxôm tham gia dịch mã thì sẽ cần $5.10.2=100$ axit amin Tirozin.

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!