Cho biết: 5’XXU3’; 5’XXX3’; 5’XXA3’; 5’XXG3’ quy định Pro; 5’AXU3’; 5’AXX3’; 5’AXA3’; 5’AXG3’ quy định Thr

Đã giải142 lượt xem

Cho biết: 5’XXU3’; 5’XXX3’; 5’XXA3’; 5’XXG3’ quy định Pro; 5’AXU3’; 5’AXX3’; 5’AXA3’; 5’AXG3’ quy định Thr. Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Pro được thay bằng axit amin Thr. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen a có thể có chiều dài lớn hơn chiều dài của alen A.

II. Đột biến thay thế cặp $G-X$ bằng cặp $T-A$ đã làm cho alen A thành alen a.

III. Nếu alen A có 400 T thì alen a sẽ có 401 A.

IV. Nếu alen A phiên mã một lần cần môi trường cung cấp 200 X thì alen a phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 199 X.

A. 1.                      B. 2.                     C. 3.                     D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Đột biến thay thế cặp $G-X$ bằng cặp $T-A$ đã làm cho alen Ae thành alen a

I. Sai. Đây là độ biến thay thế không làm thay đổi chiều dài của gen.

II. Đúng.

III. Đúng.

IV. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!