Cho biết: 5’XXU3’; 5’XXX3’; 5’XXA3’; 5’XXG3’ quy định Pro; 5’AXU3’; 5’AXX3’; 5’AXA3’; 5’AXG3’ quy định Thr

Đã giải141 lượt xem

Cho biết: 5’XXU3’; 5’XXX3’; 5’XXA3’; 5’XXG3’ quy định Pro; 5’AXU3’; 5’AXX3’; 5’AXA3’; 5’AXG3’ quy định Thr. Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Pro được thay bằng axit amin Thr. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen a có thể có chiều dài lớn hơn chiều dài của alen A.

II. Đột biến thay thế cặp $G-X$ bằng cặp $T-A$ đã làm cho alen A thành alen a.

III. Nếu alen A có 400 T thì alen a sẽ có 401 A.

IV. Nếu alen A phiên mã một lần cần môi trường cung cấp 200 X thì alen a phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 199 X.

A. 1.                      B. 2.                     C. 3.                     D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Đột biến thay thế cặp $G-X$ bằng cặp $T-A$ đã làm cho alen Ae thành alen a

I. Sai. Đây là độ biến thay thế không làm thay đổi chiều dài của gen.

II. Đúng.

III. Đúng.

IV. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!