Cho biết 5’AUG3’ quy định Met; 5’ UAU 3’ , 5’ UAX 3’ quy định Tyr; 5’ UGG 3’ quy định Trp

Đã giải300 lượt xem

Cho biết 5’AUG3’ quy định Met; 5’ UAU 3’ , 5’ UAX 3’ quy định Tyr; 5’ UGG 3’ quy định Trp; 5’ UAA 3’, 5’ UAG 3’, 5’ UGA 3’ quy định kết thúc dịch mã. Xét đoạn mARN nhân tạo: 5’ AUG UAU UGG 3’. Thứ tự các nucleotit tương ứng là: 123 456 789. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng:

1. Nếu nu thứ 6 bị thay thành A thì chuỗi polipeptit tương ứng không thay đổi

2. Nếu nu thứ 9 bị thay thành A thì chuỗi polipeptit tương ứng ngắn hơn chuỗi bình thường

3. Nếu nu thứ 6 bị thay thành X thì chuỗi polipeptit tương ứng không thay đổi

4. Nếu nu thứ 8 bị thay thành A thì chuỗi polipeptit tương ứng dài hơn chuỗi bình thường

A. 4                        B. 3                        C. 2                        D. 1

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai. Bộ ba thứ hai trở thành bộ ba kết thúc.

2. Đúng. Do hình thành bộ ba kết thúc 5’ UGA 3’

3. Đúng. Do 5’ UAU 3’ và 5’ UAX 3’ cùng quy định Tyr

4. Sai. Ngắn hơn bình thường do hình thành bộ ba kết thúc 5’ UAG 3’

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!