Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit:

Đã giải298 lượt xem

Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit:
1. Gen                        2. mARN                        3. Axit amin
4. tARN                        5. Riboxom                        6. Enzim
Phương án đúng là:
A. 1,2 3, 4, 5                        B. 2, 3, 4, 6                        C. 3, 4, 5, 6                        D. 2, 3, 4, 5, 6

chọn câu trả lời tốt nhất

Các thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit là:

+) mARN

+) Axit amin

+) Riboxom

+) tARN

+) Enzim

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!