Biết năng lượng sinh vật tiêu thụ bậc 1 là $3\times 10^7$ kcal và hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là $8\%$

Đã giải207 lượt xem

Biết năng lượng sinh vật tiêu thụ bậc 1 là $3\times 10^7$ kcal và hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là $8\%$. Năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là?

A. $2,4\times 10^6$ kcal.                     B. $2,4\times 10^7$ kcal.

C. $2,75\times 10^6$ kcal.                 D. $3,75\times 10^5$ kcal.

chọn câu trả lời tốt nhất

Năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là $3\times 10^7\times 8\%=2,4 \times 10^6$ kcal

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!