Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 24%

Đã giải212 lượt xem

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 24%. Tiến hành phép lai $P:\dfrac{\underline{AB}}{ab}DdEe\times \dfrac{\underline{aB}}{ab}ddEe$, thu được $F_1$. Xét các phát biểu sau đây về $F_1$.

I. Số loại kiểu gen tạo ra ở đời con là 42.

II. Số loại kiểu hình tạo ra ở đời con là 16.

III. Tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng lặn là $2,375\%$.

IV. Tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng trội là $23,625\%$.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nói trên đúng?

A. 1.                    B. 2.                   C. 3.                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng. Số loại kiểu gen tạo ra ở đời con là $7\times 2\times 3=42$.

II. Đúng. Số loại kiểu hình tạo ra ở đời con là $4\times 2\times 2=16$.

III. Đúng. Kiểu hình mang 4 tính trạng lặn $\dfrac{\underline{ab}}{ab}ddee=0,38\times 0,5\times 0,5\times 0,25=2,375\%$.

IV. Sai. Kiểu hình mang 4 tính trạng trội $A-B-D-E$

$=(0,25+0,38\times 0,5)\times 0,5\times 0,75=16,5\%$.

Chọn đáp án C

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!