Bệnh già trước tuổi (progeria) ở người hậu quả làm 1 đứa trẻ 9 tuổi có bề ngoài và chức năng sinh lí giống như 1 ông già 70 tuổi

Đã giải334 lượt xem

Bệnh già trước tuổi (progeria) ở người hậu quả làm 1 đứa trẻ 9 tuổi có bề ngoài và chức năng sinh lí giống như 1 ông già 70 tuổi. Khi tách ADN của 1 bệnh nhân, người ta thấy có nhiều mảnh phân tử ADN nhỏ thay vì 1 phân tử ADN lớn. Nguyên nhân là do trong tế bào của người mắc bệnh này thiếu enzim:
A. Topoisomeraza.                                                B. ARN pôlimeraza.
C. ADN ligaza.                                                         D. ADN pôlimeraza.

đăng bình luận mới

Người ta thấy có nhiều mảnh ADN nhỏ

$\Rightarrow$ tế bào người này thiếu enzyme ligaza để nối các đoạn okazaki lại với nhau trong quá trình nhân đôi ADN.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!