Bảng sau đây cho biết một số thông tin của thuyết tiến hóa hiện đại

Đã giải145 lượt xem

Bảng sau đây cho biết một số thông tin của thuyết tiến hóa hiện đại

Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án sau đây, phương án nào đúng?

A. $1-b; 2-a; 3-d; 4-c$                   B. $1-c; 2-a; 3-d; 4-B$
C. $1-c; 2-d; 3-b; 4-b$                   D. $1-c; 2-d; 3-a; 4-b$

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Đột biến gen làm thay đổi không đáng kể tần số các alen trong quần thể.

2. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng của quá trình tiến hoá.

3. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

4. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm đa dạng di truyền.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!