Axitamin Cys được mã hóa bằng 2 loại bộ mã, axitamin Ala và Val đều được mã hóa bằng 4 loại bộ mã

Đã giải285 lượt xem

Axitamin Cys được mã hóa bằng 2 loại bộ mã, axitamin Ala và Val đều được mã hóa bằng 4 loại bộ mã. Có bao nhiêu cách mã hóa cho một đoạn pôlipeptit có 5 axitamin gồm 2 Cys, 2 Ala và 1 Val ?
A. 7680                                   B. 960                                   C. 256                                   D. 3840

chọn câu trả lời tốt nhất

2 Cys có $2^2=4$ cách mã hoá

2 Ala có $4^2=16$ cách mã hoá

1 Val có 4 cách mã hoá

Số loại polipeptit thoả mãn là $\dfrac{5!}{2!.2!}=30$ loại (hoán vị lặp)

Đoạn polipeptit thoả mãn có $4.16.4.30=7680$ cách mã hoá

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!