Axitamin Cys được mã hóa bằng 2 loại bộ mã, axitamin Ala và Val đều được mã hóa bằng 4 loại bộ mã

Đã giải284 lượt xem

Axitamin Cys được mã hóa bằng 2 loại bộ mã, axitamin Ala và Val đều được mã hóa bằng 4 loại bộ mã. Có bao nhiêu cách mã hóa cho một đoạn pôlipeptit có 5 axitamin gồm 2 Cys, 2 Ala và 1 Val ?
A. 7680                                   B. 960                                   C. 256                                   D. 3840

chọn câu trả lời tốt nhất

2 Cys có $2^2=4$ cách mã hoá

2 Ala có $4^2=16$ cách mã hoá

1 Val có 4 cách mã hoá

Số loại polipeptit thoả mãn là $\dfrac{5!}{2!.2!}=30$ loại (hoán vị lặp)

Đoạn polipeptit thoả mãn có $4.16.4.30=7680$ cách mã hoá

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!