Alen B có 2100 liên kết hidro, số nucleotit loại A ít hơn số nucleotit loại G là 200 nucleotit. Alen B bị đột biến thành alen b

Đã giải267 lượt xem

Alen B có 2100 liên kết hidro, số nucleotit loại A ít hơn số nucleotit loại G là 200 nucleotit. Alen B bị đột biến thành alen b có chiều dài 272 nm và có 2101 kiên kết hidro. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng?
I. Alen đột biến b dài hơn alen B.
II. Đột biến trên là dạng đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.
III. Số nucleotit loại X của alen đột biến b là 501.
IV. Tỉ lệ $\dfrac{A}{G}$ của alen B là $\dfrac{5}{3}$.
A. 1                                   B. 2                                   C. 0                                   D. 3

chọn câu trả lời tốt nhất

Alen B có $H=2A+3G=2100$ và $G-A=200$

Do đó $A=T=300$ và $G=X=500$

Alen b có chiều dài 272nm $\Rightarrow N=\dfrac{272}{0,34}.2=1600$ và $H=2A+3G=2101$

Do đó $A=T=299$ và $G=X=501$

Vậy: xảy ra đột biến thay thế 1 cặp $A-T$ bằng 1 cặp $G-X$

I. Sai. 2 alen có độ dài bằng nhau.

II. Sai.

III. Đúng.

IV. Sai. Tỉ lệ $\dfrac{A}{G}$ của alen B là $\dfrac{300}{500}$ $=\dfrac{3}{5}$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!