Alen A có chiều dài 306nm và có 2338 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa

Đã giải374 lượt xem

Alen A có chiều dài 306nm và có 2338 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần, số nucleotit cần cho quá trình tái bản các alen nói trên là 5061 ađênin và 7532 nucleotit guanin.
Cho các kết luận sau:
(1) Alen A nhiều hơn alen a 3 liên kết hiđrô.
(2) Alen A có chiều dài lớn hơn alen a.
(3) Alen A có G = X = 538; A=T = 362.
(4) Alen a có G = X = 540; A = T = 360.
(5) Đột biến này ít ảnh hưởng đến tính trạng mà gen đó quy định.
Số kết luận đúng là:
A. 4.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 5.

chọn câu trả lời tốt nhất

Alen A dài 306nm $\Rightarrow N=\dfrac{306}{0,34}.2=1800$

$\Rightarrow 2A+2G=1800$

$H=2A+3G=2338$

Suy ra: $A=T=362$ và $G=X=538$

Cặp Aa nhân đôi 3 lần cần môi trường cung cấp 5061 A và 7532 G

$\Rightarrow$ $(A_A+A_a).(2^3-1)=5061$ $\Rightarrow A_a=361$

$(G_A+G_a).(2^3-1)=7532$ $\Rightarrow G_a=538$

Do đó xảy ra đột biến mất 1 cặp $A-T$

(1). Sai. Alen A nhiều hơn alen a 2 liên kết hiđrô.

(2). Đúng. Alen A có chiều dài lớn hơn alen a.

(3). Đúng. Alen A có G = X = 538; A=T = 362.

(4). Sai. Alen a có G = X = 538; A = T = 361.

(5). Sai. Đột biến này ảnh hưởng nhiều đến tính trạng mà gen đó quy định.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!