Alen A có chiều dài 306nm và có 2338 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa

Đã giải370 lượt xem

Alen A có chiều dài 306nm và có 2338 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần, số nucleotit cần cho quá trình tái bản các alen nói trên là 5061 ađênin và 7532 nucleotit guanin.
Cho các kết luận sau:
(1) Alen A nhiều hơn alen a 3 liên kết hiđrô.
(2) Alen A có chiều dài lớn hơn alen a.
(3) Alen A có G = X = 538; A=T = 362.
(4) Alen a có G = X = 540; A = T = 360.
(5) Đột biến này ít ảnh hưởng đến tính trạng mà gen đó quy định.
Số kết luận đúng là:
A. 4.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 5.

chọn câu trả lời tốt nhất

Alen A dài 306nm $\Rightarrow N=\dfrac{306}{0,34}.2=1800$

$\Rightarrow 2A+2G=1800$

$H=2A+3G=2338$

Suy ra: $A=T=362$ và $G=X=538$

Cặp Aa nhân đôi 3 lần cần môi trường cung cấp 5061 A và 7532 G

$\Rightarrow$ $(A_A+A_a).(2^3-1)=5061$ $\Rightarrow A_a=361$

$(G_A+G_a).(2^3-1)=7532$ $\Rightarrow G_a=538$

Do đó xảy ra đột biến mất 1 cặp $A-T$

(1). Sai. Alen A nhiều hơn alen a 2 liên kết hiđrô.

(2). Đúng. Alen A có chiều dài lớn hơn alen a.

(3). Đúng. Alen A có G = X = 538; A=T = 362.

(4). Sai. Alen a có G = X = 538; A = T = 361.

(5). Sai. Đột biến này ảnh hưởng nhiều đến tính trạng mà gen đó quy định.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!