Tổng quan các chủ đề

 • Các nhãn: 2
 • Bài giảng: 2Trắc nghiệm: 1
  • Hướng dẫn học tập trên Web Bài học
  • Bài kiểm tra năng lực xếp lớp Trắc nghiệm
 • Bài giảng: 4Đề thi: 5
  • Bài 1.1: Thành phần hóa học của tế bào Bài học
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Thành phần hóa học của tế bào Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 1.2: Tế bào nhân sơ Bài học
   Opened: Thứ năm, 22 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Tế bào nhân sơ Trắc nghiệm
   Opened: Thứ năm, 22 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 1.3: Tế bào nhân thực Bài học
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Tế bào nhân thực Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 1.4: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Bài học
   Opened: Thứ hai, 26 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Trắc nghiệm
   Opened: Thứ hai, 26 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Kiểm tra phần Sinh học 10 Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 27 Tháng 6 2023, 12:00 AM
 • Bài giảng: 7Đề thi: 9
  • Bài 2.1: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 2.2: Bài tập ADN, ARN Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập ADN, ARN Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 2.3: Gen, mã di truyền và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Gen, mã di truyền và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 2.4: Nhân đôi ADN và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Nhân đôi ADN và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 2.5: Phiên mã, dịch mã và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Phiên mã, dịch mã và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 2.6: Điều hòa hoạt động gen Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Điều hòa hoạt động gen Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 2.7: Đột biến gen và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Đột biến gen và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Di truyền và biến dị cấp phân tử (Đề 1) Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Di truyền và biến dị cấp phân tử (Đề 2) Trắc nghiệm
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
 • Bài giảng: 3Đề thi: 4
  • Bài 3.1: Cấu trúc, chức năng NST và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Cấu trúc, chức năng NST và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 3.2: Đột biến cấu trúc NST và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Đột biến cấu trúc NST và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 3.3: Đột biến số lượng NST và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Đột biến số lượng NST và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Di truyền và biến dị cấp tế bào Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
 • Bài giảng: 13Đề thi: 15
  • Bài 4.1: Quy luật phân li và phân li độc lập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Quy luật phân li và phân li độc lập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.2: Bài tập di truyền Menđen cơ bản Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập di truyền Menđen cơ bản Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.3: Bài tập di truyền Menđen nâng cao Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập di truyền Menđen nâng cao Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.4: Tương tác gen và gen đa hiệu Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Tương tác gen và gen đa hiệu Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.5: Bài tập tương tác gen cơ bản Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập tương tác gen cơ bản Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.6: Bài tập tương tác gen nâng cao Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập tương tác gen nâng cao Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.7: Liên kết gen và hoán vị gen Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Liên kết gen và hoán vị gen Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.8: Bài tập LKG, HVG cơ bản Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập LKG, HVG cơ bản Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.9: Bài tập LKG, HVG nâng cao Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập LKG, HVG nâng cao Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.10: LK giới tính và di truyền TBC Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: LK giới tính và di truyền TBC Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.11: Bài tập LK giới tính và di truyền TBC Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập LK giới tính và di truyền TBC Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.12: Tương tác kiểu gen và môi trường Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Tương tác kiểu gen và môi trường Trắc nghiệm
   Opened: Thứ bảy, 24 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 4.13: Ôn tập tổng hợp QLDT Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Ôn tập tổng hợp QLDT (Đề 1) Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Ôn tập tổng hợp QLDT (Đề 2) Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Ôn tập tổng hợp QLDT (Đề 3) Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
 • Bài giảng: 3Đề thi: 3
  • Bài 5.1: Quần thể tự phối và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Quần thể tự phối và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 5.2: Quần thể ngẫu phối và bài tập Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Quần thể ngẫu phối và bài tập Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 5.3: Bài tập nâng cao di truyền quần thể Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Bài tập nâng cao di truyền quần thể Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
 • Bài giảng: 3Đề thi: 4
  • Bài 6.1: Chọn giống bằng biến dị tổ hợp Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Chọn giống bằng biến dị tổ hợp Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 6.2: Tạo giống bằng gây đột biến và công nghệ tế bào Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Tạo giống bằng gây đột biến và công nghệ tế bào Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Bài 6.2: Tạo giống bằng công nghệ gen Bài học
   Opened: Thứ tư, 28 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Tạo giống bằng công nghệ gen Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
  • Thi Online: Ứng dụng di truyền học Trắc nghiệm
   Opened: Thứ ba, 20 Tháng 6 2023, 12:00 AM
 • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
   • Đang cập nhật
    • Đang cập nhật
     • Bài học: 1
      • Bài 2.1: Hút nước và khoáng Bài học
       Opened: Thứ sáu, 16 Tháng 6 2023, 12:00 AM
     Người giảng dạy
     Hoàng Quốc Khánh

     - Sinh viên năm 3 ngành Y khoa Đại học Y Hà Nội

     - Kinh nghiệm 2 năm ôn thi Sinh học.

     - Giải nhất HSG Sinh học 12 Hà Tĩnh.

     Thông tin chi tiết
     Bình luận
     Đánh giá (2)
     5.0

     Đánh giá

     100%
     0%
     0%
     0%
     0%
     Xem đánh giá